Terms & Conditions

Disse vilkårene er delt i to, hvor del 1 dekker medlemsskapskjøp og del 2 dekker mottak og formidling av ordre i verdipapirfond og ETF'er. For tydelig beskrivelse henvises det til punkt 1

Del 1

 1. Generelt

 2. Introduksjon til våre tjenester (del 1)

 3. Inngå avtale

 4. Betaling og oppsigelse

 5. Leveringstid og -sted

 6. Justeringer og endringer

 7. Angrerett

 8. Utløp og erstatning av gavekort

 9. Klager

 10. Immaterielle rettigheter

 11. Ansvar

 12. Personopplysninger

 13. Brukergenerert innhold

Del 2 Alminnelige forretningsvilkår for fondshandel gjennom Stack by me AS

 1. Introduksjon

 2. Klassifisering av kunder

 3. Risiko

 4. Interessekonflikt

 5. Ordrehåndtering og oppgjør

 6. Angrerett og reklamasjon

 7. Kundeklage

 8. Verneting, lovvalg og tvisteløsning

Del 1
1. Generelt

Disse vilkårene (del 1) gjelder for alle medlemskapskjøp gjort på Stack-appen eller nettstedet www.stackby.me og vil alltid være tilgjengelig herfra. Alle avtaler om kjøp av medlemskap gjort på appen eller nettsiden inngås med:

Stack by me AS («Stack»)
Sigurds gate 7E, 3256 Larvik, Norge
Organisasjonsnummer: 925 832 995
E-post: hello@stackby.me

Disse vilkårene (del 2) gjelder for mottak og formidling av ordre i verdipapirfond og ETF'er.

Stack by me AS, org.nr. 925 832 995 (heretter kalt "Stack") er et verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester jf verdipapirhandelloven §2-1(1), nr. 1. og nr. 2 samt tilknyttede tjenester jf verdipapirhandelloven §2-6(1) nr. 5. Stack vil benytte tjenester fra Huddlestock Investor Services AS («HIS») for utførelse av ordre samt tilknyttede depottjenester for verdipapirfond og ETF'er.

HIS er et verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1), nr. 1 og 2 samt tilknyttede tjenester jfr. verdipapirhandelloven § 2-6 (1) nr. 1 og 4. HIS har videre tillatelse til å stå oppført som forvalter jf. Verdipapirfondloven § 4-10, verdipapirregisterloven § 6-3 og allmennaksjeloven § 4-10.

Foretakene står under tilsyn av Finanstilsynet (Organisasjonsnummer: 840747972).Adresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo.www.finanstilsynet.no

2. Introduksjon til våre tjenester

Et medlemskap hos Stack vil gi kunden tilgang til et online univers av kunnskap og inspirasjon om finansmarkeder og investeringer, blant annet gjennom webinarer og e-læringskurs. Inspirasjonen er generell og skal under ingen omstendigheter utgjøre investeringsråd. Stack påtar seg intet ansvar for kundens/brukerens bruk av informasjonen på nettsiden/plattformen. Vi legger vekt på at investeringer, herunder verdipapirhandel, generelt er forbundet med stor risiko, og at dette utelukkende er kundens/brukerens egen risiko.

Ved opprettelse av medlemskap oppretter kunden en brukerkonto og sørger i den forbindelse for at informasjonen er korrekt ved registrering. Kundens påloggingsinformasjon er personlig og må ikke brukes av andre med mindre annet er avtalt. Kunden skal holde påloggingsinformasjon sikret slik at andre ikke kan få uautorisert tilgang til informasjonen. Kunden er ansvarlig for all bruk av sin egen brukerkonto.

Stack selger flere produkter uavhengig av medlemskap i Stack by.me. Disse produktene – f.eks. gavekort på medlemskap og billetter til arrangementer – selges via nettbutikk.

Vilkårene nedenfor gjelder for medlemstjenester levert av Stack, med mindre annet er spesifikt oppgitt eller særskilt avtalt. Investeringsprodukter tilgjengelig gjennom Stack-appen er regulert i en egen avtale.

3.  Inngå avtale

Avtalen mellom kunden og Stack inngås når kundens ordre er mottatt på Stacks server. Når kundens bestilling er mottatt, vil abonnementet eller kjøpet ditt være synlig i Vipps-appen.

4. Betaling og oppsigelse

Alle priser er inkludert mva og vil bli belastet direkte ettersom kunden vil få umiddelbar tilgang til vårt medlemsmateriell.

Vær oppmerksom på at vi belaster i norske kroner.

Stack forbeholder seg retten til å endre priser på nettsiden som er feil spesifisert. Stack forbeholder seg også retten til å gjøre endringer i avgifter og/eller andre kostnader som er oppført på nettsiden når som helst.

På nettsiden kan følgende betalingsmåter benyttes: Vipps. All informasjon som gis i forbindelse med betalingstransaksjonen er beskyttet av kryptering.

Medlemskapet fornyes automatisk frem til oppsigelse, bortsett fra «Stack for Life type abonnement» som er tilgjengelig under kampanjer. Hvis vi ikke kan ta ut beløpet fra det angitte betalingsmidlet, stenger vi tilgangen til medlemssiden.

Medlemskapet hos Stack kan sies opp ved slutten av en betalingsperiode på én måned fra siste betaling. For å si opp avtalen må kunden stoppe abonnementet ved å logge inn på medlemssiden gjennom
https://www.stackby.me

5. Leveringstid og -sted

Kunden gis umiddelbar tilgang til medlemsfordelene ved betaling

6. Justeringer og endringer

Stack forbeholder seg retten til å endre avgiften og andre vilkår for medlemskapet. Kunden skal varsles om eventuelle endringer senest tretti (30) dager før endringene trer i kraft. Ved slike endringer har kunden rett til å si opp abonnementet fra den dagen endringene trer i kraft. Dersom kunden ikke sier opp abonnementet før endringene trer i kraft, skal det anses som aksept av endringen. Endringer som åpenbart er en fordel for kunden skal gjelde umiddelbart uten rett til oppsigelse fra kundens side.

7. Angrerett

Kjøp av medlemskap er bindende. Stack er en digital tjeneste, og kunden får direkte tilgang til hele innholdet ved kjøp. Fordi kunden kan bruke det digitale læremateriellet direkte etter at kjøpet er gjennomført, krever slik umiddelbar tilgang at kunden gir uttrykkelig samtykke til å fraskrive seg angreretten ved abonnement. Dette betyr at dersom kunden kjøper ett års medlemskap, skal kjøpet være bindende og kan derfor ikke refunderes dersom kunden velger å stenge profilen før medlemskapets utløp. Det er mulig for medlemmer å stenge profilen sin når som helst de ønsker selv om pengene ikke vil bli refundert. Angreretten gjelder ikke for kjøp av billetter til et arrangement på en bestemt dato med mindre arrangementet er kansellert eller flyttet av Stack.

8. Utløp og erstatning av gavekort

Et gavekort fra Stack er et sertifikat utstedt til innehaveren, som betyr at hvis du mister det, vil det ikke bli erstattet. Det betyr også at den som har sertifikatet kan bruke det. Vi tilstreber imidlertid å yte god kundeservice, og dersom du opplever problemer med gavekortet ditt, vennligst kontakt oss. Vi vil undersøke problemet og returnere så snart som mulig. Gavekort kjøpt fra Stack er opprettet gjennom Givn og er regulert av deres vilkår og betingelser.

9. Klager

Dersom det oppstår uenigheter mellom kunden og Stack om kundens kjøp, kan kunder i Norge klage til Forbrukerrådet på
https://www.forbrukerradet.no/

10. Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til blogginnlegg, webinarer, kurs, arrangementer osv. tilhører Stack. Generelt er det ikke tillatt å kopiere publisert innhold (f.eks. artikler og webinarer) fra Stack, med mindre dette er i samsvar med Stacks instruksjoner eller med vårt samtykke. Kommersiell bruk av vårt varemerke (navn, logo etc.) er ikke tillatt.

11. Ansvar

Stack påtar seg ikke ansvar for kundens/brukerens bruk av informasjonen som er tilgjengelig på nettsiden/plattformen. Vi understreker at investeringer, inkludert handel med verdipapirer, generelt er forbundet med stor risiko og at ansvaret for disse risikoene ligger hos kunden. Stack kan ikke holdes ansvarlig for manglende inntjening eller tap knyttet til kundens/brukerens bruk av kunnskapen fra nettsiden/portalen.

Stack er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende overholdelse av forpliktelsene i avtalen dersom slik mislighold skyldes force majeure. Så lenge det foreligger en force majeure-situasjon, er Stack unntatt fra å overholde forpliktelsene.

12. Personopplysninger

Informasjonen som oppgis av kunden i forbindelse med bestilling eller tegning av medlemskap vil bli registrert av Stack som skal være behandlingsansvarlig for informasjonen. For å lese mer om personopplysninger og kundens rettigheter i denne forbindelse, se vår personvernerklæring her.

13. Brukergenerert innhold

Stacks plattform tillater brukergenerert innhold. Hvis en bruker legger inn kommentarer, innlegg eller meldinger som er støtende eller fornærmende, forbeholder Stack seg retten til å blokkere brukere fra å generere mer innhold. Stack forbeholder seg også retten til å slette innhold som anses som støtende eller upassende.

Hvis vi mistenker at en brukerkonto har blitt hacket (gjennom "brute force" eller uvanlig oppførsel), kan vi også suspendere en brukerkonto fra å generere innhold.

Del 2
Alminnelige forretningsvilkår for fondshandel gjennom Stack by me A

1. Introduksjon

Stack by me AS, org.nr. 925 832 995 (heretter kalt "Stack") er et verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester jf verdipapirhandelloven §2-1(1), nr. 1. og nr. 2 samt tilknyttede tjenester jf verdipapirhandelloven §2-6(1) nr. 5. Stack vil benytte tjenester fra Huddlestock Investor Services AS («HIS») for utførelse av ordre samt tilknyttede depottjenester for verdipapirfond og ETF'er.

Stack sine alminnelige vilkår vil gjelde mellom Kunden og Stack. For tjenestene ordreutførelse og depottjenester så gjelder i tillegg:

HIS alminnelige vilkår, og kan finnes på
https://huddlestockinvestorservices.com/no/wp-content/uploads/2023/06/Alminnelige-forretningsvilkar.pdf

Og Avtalevilkår for aksjesparekonto, og kan finnes på
https://huddlestockinvestorservices.com/no/wp-content/uploads/2023/06/Vilkar-aksjesparekonto.pdf

Foretakene står under tilsyn av Finanstilsynet (Organisasjonsnummer: 840747972).
Adresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo.
www.finanstilsynet.no

2. Klassifisering av kunder

Lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 med forskrift pålegger verdipapirforetak å klassifisere kunder.

Stack klassifiser sine kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle kunder og profesjonelle kunder (herunder kvalifiserte motparter). Det er gitt bestemmelser i lovgivningen om hvordan klassifiseringen skal skje.

Kunder kategorisert som ikke-profesjonelle har høyest grad av investorbeskyttelse. Stack og HIS er forpliktet til å tilpasse sin tjenesteytelse til disse Kundenes individuelle behov og forutsetninger. Det innebærer at Foretakene ved mottak og formidling av ordre på vegne av investor er forpliktet til å vurdere hvorvidt transaksjonen er hensiktsmessig for Kunden hensyntatt Kundens erfaringsbakgrunn og kunnskap. Foretakene vil ha frarådningsplikt dersom Kunden ønsker å gjennomføre en transaksjon foretaket ikke finner hensiktsmessig på bakgrunn av Kundens erfaringsbakgrunn og kunnskap. Handelen vil imidlertid likevel kunne gjennomføres dersom Kunden ønsker dette på tross av advarselen. Ikke-profesjonelle Kunder har en omfattende rett til å motta informasjon fra Foretakene om risiko, likviditet og kostnader i de aktuelle finansielle instrumenter. Kunder klassifisert som profesjonelle anses å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, investeringsprodukter og handler. Profesjonelle kunder kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunde. Nærmere informasjon om fremgangsmåten ved omklassifisering, vilkår og om konsekvensene av omklassifisering kan fås ved henvendelse til Stack.

3. Risiko

Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. Du må selv evaluere risikoen involvert i det aktuelle instrument og marked.

4. Interessekonflikt

Stack har interne regler for håndtering av interessekonflikter, som sier at Stack til enhver tid skal være organisert slik at risiko for interessekonflikter er begrenset til et minimum. Utgangspunkt ved interessekonflikter er at kunder skal likebehandles og at informasjon ikke skal benyttes på en ulovlig eller utilbørlig måte til fordel for andre kunder. Videre skal kundenes interesser gå foran Stack sine eller tilknyttede personers interesser.

Stack er forpliktet til å identifisere eventuelle interessekonflikter og forhindre at kunders interesser påvirkes negativt av interessekonfliktene. Stack har rutiner for å identifisere, unngå og håndtere eventuelle interessekonflikter.

5. Ordrehåndtering og oppgjør

For ordrehåndtering og oppgjør så vil HIS' alminnelige forretningsvilkår gjelde i kundeforholdet med Kunden. HIS alminnelige vilkår kan finnes på
https://huddlestockinvestorservices.com/no/wp-content/uploads/2023/06/Alminnelige-forretningsvilkar.pdf.

Her gjelder særskilt, men ikke begrenset til, punktene 10 (1-4) Ordreogoppdrag–avtaleslutning og 11 Levering og betaling (oppgjør) av finansielle instrumenter.

6. Angrerett og reklamasjon

For angrerett og reklamasjon så vil Foretakenes alminnelige forretningsvilkår gjelde i kundeforholdet med Kunden. HIS alminnelige vilkår kan finnes på
https://huddlestockinvestorservices.com/no/wp-content/uploads/2023/06/Alminnelige-forretningsvilkar.pdf.

Fra punkt 13: "Det er ikke angrerett etter angrerettloven på de tjenester og handler i finansielle instrumenter som omfattes av Forretningsvilkårene."

Fra punkt 14: "Dersom en kunde ikke ser bekreftelse på handel på innlogget området innen 10 dager etter at kunden innga melding om handel, skal kunden straks informere HIS om dette.Når kunden ser bekreftelse på handel etter at en handel er gjennomført, eller at det har skjedd andre endringer i porteføljen, på innlogget område, skal kunden straks undersøke om opplysningene er korrekte. Kunden må straks gi melding til HIS dersom han vil gjøre gjeldende at noe av det som fremkommer på sluttseddelen/bekreftelsen er i strid med ordren, oppdraget eller den inngåtte handel. Dersom kunden ikke reklamerer som angitt over, vil kunden kunne bli bundet av slik sluttseddel/bekreftelsen selv om denne ikke er i samsvar med inngått avtale/vilkår for handelen.
Kunden taper sin rett til å gjøre et mislighold gjeldende dersom kunden ikke straks etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, gir HIS melding som angir misligholdet.
Under enhver omstendighet taper en kunde retten til å gjøre mislighold gjeldende dersom kunden ikke reklamerer innen 4 måneder etter misligholdet.
Dersom kunden fremmer reklamasjonen eller innsigelsen muntlig, skal reklamasjonen straks følges opp med en skriftlig reklamasjon til HIS. Den skriftlige reklamasjonen skal spesifikt angi de omstendigheter kunden påberoper, samt de krav kunden fremmer.
Med ”straks” i de foregående ledd forstås senest innen utgangen av neste arbeidsdag etter kunden oppdaget eller burde ha oppdaget det forhold som gir grunnlag for reklamasjonen."

7. Kundeklage

Kunden kan inngi klage til Stack. Det bør klart fremgå at det dreier seg om en klage. Utdrag fra Rutine om klagebehandling:Klager fra kunder skal sendes skriftlig til Foretakets forretningskontor eller sendes pr. e-post til «hello@stackby.me» (Foretakets klagebehandlingsfunksjon er daglig leder). Dersom en klage mottas muntlig, skal kunden bes om å nedtegne den skriftlig. Dersom kunden ikke ønsker å nedtegne klagen skriftlig, men likevel ønsker å opprettholde klagen, skal klagen nedtegnes av den som mottar klagen i foretaket.

Etter mottak av klage skal kunden eller den potensielle kunden underrettes uten unødig opphold om Foretakets holdning til klagen, og opplyse om alternativer, herunder muligheten for å videresende klagen til et organ for alternativ tvisteløsning eller ved å anlegge sivil sak. Melding til kunden skal inneholde minst følgende:

 1. bekreftelse på at klagen er mottatt og tatt under behandling

 2. forventet behandlingstid

 3. adgangen til å få klagen behandlet i en klagenemnd

Foretaket skal ved behov hente inn all relevant informasjon for å kunne belyse saken og gjøre en helhetlig vurdering av klagen.

Foretaket skal begrunne skriftlig de avgjørelser som ikke gir klager fullt medhold. I slike tilfeller skal Foretaket informere om muligheten til å bringe saken inn for godkjent utenomrettslig tvisteløsningsordning.

En klage skal som hovedregel søkes å behandles innen 14 dager. Dersom svar ikke kan gis innenfor forventet behandlingstid, skal foretaket informere klageren om grunnen til dette og når saken forventes avsluttet.

Dersom kunden ikke er tilfreds med klagebehandlingen hos Stack, kan kunden bringe spørsmål om forståelsen av Forretningsvilkårene og forhold i tilknytning til Stack inn for Finansklagenemda i samsvar med de etiske normer og behandlingsreglene for saker i henhold til de etiske normer.

Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som girbeskyttelse mot rettsforfølgelse fra Stack i relasjon til sine forpliktelser overfor Stack, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lover eller regler."

8. Verneting, lovvalg og tvisteløsning

Tvister i forholdet mellom kunden og Stack, herunder tvister som står i forbindelse med Forretningsvilkårene skal løses etter norsk rett med Oslo tingrett som (ikke-ekslusivt) verneting. Kunder med utenlandsk verneting fraskriver seg enhver rett til å motsette seg at søksmål som har tilknytning til disse forretningsvilkår fremmes for Oslo tingrett. Kunder med verneting i utlandet kan, uavhengig av overnevnte, saksøkes av Stack by me ved slikt verneting dersom Stack by med ønsker dette.

Den siste versjonen av disse vilkårene er datert
30. aug 2023

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.