Personvern og personvern­opplysninger

Slik behandler vi personopplysningene dine

Stack By Me AS ("Stack", "vi", "vår" og "oss") er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 925 832 995 og har adresse Sigurds gate 7 E, 3256 Larvik. Stack er opptatt av å beskytte ditt personvern. Alle opplysningene dine skal være trygge hos oss og våre partnere. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, blant annet fødselsnummer, kontaktinformasjon, og opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt av oss. Slike opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne gi deg god kundebehandling.

Før du tar i bruk Stack sine produkter og tjenester er det viktig at du leser igjennom og forstår hvordan og hvorfor Stack har til hensikt å bruke dine personopplysninger. Nedenfor beskrives hvordan Stack behandler dine personopplysninger, hvilke rettigheter du har som kunde og hvordan du kan utøve disse rettighetene, samt hvem du kan kontakte for eventuelle spørsmål, forespørsler og klager.

Hvem er behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. I Stack er det vår complianceansvarlig som er behandlingsansvarlig.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål og med ulike behandlingsgrunnlag.

Her har du en oversikt:

Kundeadministrasjon og gjennomføring av produkt –og tjenesteavtaler
Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi tilbyr og inngår en avtale med deg. Når avtalen løper, behandler vi personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver, slik at vi kan levere avtalte tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle en avtale med deg, og vår berettigede interesse i å administrere kundeforholdet ditt. Hvis det er nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger som fagforeningsmedlemskap, spør vi om ditt samtykke.

Utvikling av nye og eksisterende tjenester
Vi behandler personopplysninger for å identifisere etterspørsel etter nye produkter og tjenester og for å forbedre allerede eksisterende produkter og tjenester.Behandlingsgrunnlaget for dette er Stacks berettigede interesse i å utvikle selskapenes produkter og tjenester.

Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å kunne markedsføre, bygge personprofiler og gjennomføre produkt- og kundeanalyser. Vi gjør dette for å kunne tilby deg mest mulig relevante og tilpassede tjenester og tilbud.

Vi bruker personopplysninger for å kunne gi deg informasjon og markedsføre våre produkter og tjenester. For at budskapene våre skal være relevante for deg benytter vi oss av profilering og segmentering.

Hvis du har et eksisterende kundeforhold, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg informasjon og tilbud.

Statistikk, analyse og modellering

Vi bruker personopplysninger til å gjennomføre analyser og utarbeide statistikk for blant annet å vurdere risiko og lønnsomhet, sette korrekte priser og tariffer, og for å avgjøre behovet for å utvikle nye eller eksisterende produkter og tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for dette kan både være rettslige forpliktelser som følger av virksomhets lovgivningen og Stacks berettigede interesse i å bruke personopplysninger for å få innsikt som er nødvendig for å styre virksomheten.

Oppfylle rettslige forpliktelser

Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle de rettslige forpliktelsene som påhviler virksomheten.

Forebygging og utredning av straffbare forhold mot virksomheten

Vi behandler personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger mot Stack. I den forbindelse er Stack forpliktet til å innhente opplysninger og utlevere opplysninger til andre finansforetak og offentlige myndigheter, ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Etter hvitvaskingsloven og personopplysningsloven har du ikke krav på innsyn om disse opplysningene. Opplysningene lagres i tråd med krav i hvitvaskingsloven.

Behandlingsgrunnlaget for dette kan både være oppfyllelse av en rettslig forpliktelse og Stacks berettigede interesse i å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger.

IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet

Det er nødvendig for oss å behandle personopplysninger for å sikre dine og Stacks verdier. Dette gjøres for eksempel gjennom tilgangsstyring, logging på servere og systemer, drift av infrastruktur og brannmurer. 

Behandlingsgrunnlaget for dette kan være både avtaleforpliktelser, oppfyllelse av rettslig forpliktelse og Stacks berettigede interesse i å ivareta dine og våre verdier.

Klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser

Vi behandler personopplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav, for eksempel i forbindelse med behandling av klager, regresskrav og rettslige prosesser.

Behandlingsgrunnlaget for dette er Stacks berettigede interesse i å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav. For å ivareta dette formålet kan vi også behandle særlige kategorier av personopplysninger uten samtykke.

Spesielt for elektronisk markedsføring

Vi ber om ditt samtykke i vår applikasjon for å kunne gjøre følgende:

 • Sende deg informasjon om nye muligheter i Stack
 • Sende deg informasjon om eventer, webinarer og kurs
 • Sende deg annen markedsføring
 • Sende deg sparetips og artikler

Kategorier av opplysninger

Vi behandler ulike typer personopplysninger om deg avhengig av hvilket forhold du har til Stack, og hvilke produkter og tjenester du har kjøpt.

Vi har gruppert personopplysningene vi behandler i følgende kategorier:

 • Identifikasjonsinformasjon, som for eksempel fødselsnummer
 • Kontaktinformasjon og annen generell informasjon, som for eksempel navn, telefonnumre, e-postadresser, fødselsdato og liknende
 • Finansiell informasjon og opplysninger som for eksempel type avtale og bankkontonummer
 • Lovpålagte opplysninger, som for eksempel skattemessig hjemsted, opplysninger i forbindelse med egnethetsvurdering, opplysninger i forbindelse med arbeid mot hvitvasking og liknende

Stack innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som offentlige institusjoner og registre, og private institusjoner. Vi informerer deg når vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Stack har taushetsplikt om informasjon vi mottar i forbindelse med kundeforholdet ditt.

Stack nettverk

Stack sine tjenester inkluderer et Nettverk. Ditt fornavn og etternavn vil være søkbart i nettverket for andre brukere. Du kan reservere deg mot dette valget i tjenesten, under “min side”, og du kan reservere deg mot at vi viser din stack til andre i nettverket.

Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Stack må, når det er pålagt ved lov, utlevere personopplysningene dine til offentlige myndigheter. Dersom lovgivningen tillater det, og taushetsplikten ikke er til hinder, kan personopplysninger også bli utlevert til andre finansforetak og samarbeidspartnere til formål som er angitt for behandlingen. Utlevering av personopplysninger kan også skje ved betalingstransaksjoner, når det er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen på en sikker måte.

Stack bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å utføre IT-tjenester. Vi inngår databehandleravtaler med leverandørene våre, og de regulerer alle personopplysninger som deles med disse. Ett eksempel på dette er ​​Huddlestock Investor Services AS. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til, og som er beskrevet i denne erklæringen. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse leverandørene. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. Enkelte av leverandørene har virksomhet i land utenfor EØS. Overføring av personopplysninger til virksomheter i land utenfor EØS, kan bare gjøres dersom det foreligger gyldig grunnlag for overføring som garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for behandling av dine opplysninger, som for eksempel ved bruk av EU-kommisjonens godkjente standardkontrakter, Standard Contractual Clauses (SCC), eller gyldige bindende konsernregler, Binding Corporates Rules (BCR). I tillegg til et gyldig overføringsgrunnlag må det foreligge tilstrekkelige garantier for vern av personopplysningene.

Hvilke rettigheter har du?

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi behandler dem. På innloggede sider i applikasjonen finner du informasjon om produktene du har kjøpt. Under «min side» i applikasjon kan du se hvilke kontaktopplysninger vi har om deg og hva du har samtykket til. Dette gir deg en god oversikt over hvilke opplysninger Stack behandler om deg.

Hvis du har behov for ytterligere innsyn, kan du sende en e-post til Stacks personvernombud via vår Compliance-avdeling på hello@Stackby.me. Da trenger vi opplysninger om du ønsker dette rundt en spesiell periode. Du får svar fra oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Retting

Hvis du mener at noen personopplysninger som behandles, er feilaktige eller ufullstendige, har du rett til å kreve retting eller supplering av den feilaktige eller ufullstendige personopplysningen.

Sletting

Vi lagrer opplysningene dine så lenge du er kunde eller bruker hos oss. Med bruker mener vi at du har tilgang til applikasjonen til Stack og er registrert med e-post/telefonnummer. Opplysningene slettes når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller annet regelverk. Dokumentasjon knyttet til investeringstjenester må vi lagre i fem år. Formålet med dette er å sikre at investeringstjenesten vi yter, er dokumentert.

Vi anonymiserer data som brukes til statistikk og analyse når det er mulig. Hvis statistikken eller analysen ikke kan gjennomføres på anonymiserte data, maskerer vi opplysningene vi bruker for å ivareta personvernet ditt.

Reservasjon/innsigelser

Til visse formål behandler Stack personopplysninger på grunnlag av en avveining av våre interesser og dine interesser som kunde hos oss. Det gjelder blant annet behandlinger knyttet til markedsføring, test av IT-systemer og utvikling av nye produkter og tjenester.

Hvis det foreligger særlige forhold som gjør at Stack ikke bør behandle personopplysningene dine for slike formål, kan du gi oss beskjed om det. I et slikt tilfelle gjør vi en konkret interesseavveining. Stack vil fortsette behandlingen hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Begrenset behandling

Du kan kreve at Stack begrenser behandlingen av personopplysningene dine i bestemte situasjoner. Det innebærer at vi fortsatt skal ha de aktuelle opplysningene lagret, men at all annen behandling av personopplysningene skal stanses midlertidig.

 • hvis du mener at personopplysningene ikke er riktige
 • hvis Stack ønsker å slette, men du trenger opplysningene på grunn av et rettskrav
 • hvis du har protestert mot behandlingen, og den er basert på en interesseavveining

Stack kan fortsette behandlingen

 • hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav
 • for å verne om andres rettigheter
 • av hensyn til viktige allmenne interesser

Dataportabilitet — ta med deg personopplysningene dine

Opplysninger du selv har oppgitt når du har inngått en avtale med oss eller gitt ditt samtykke, kan du be om å få overført til deg. Hvis informasjonssikkerheten er forsvarlig, og det er teknisk mulig, kan vi overføre opplysningene dine til en virksomhet som du oppgir.På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles til behandling av dine personopplysninger og rettigheter.

Personvern i Stack

Bruk av cookies (informasjonskapsler)

En cookie er en datafil i din nettleser, som nettstedet kan bruke til midlertidig å lagre informasjon på tvers av sidevisninger. Noen cookies lagres i kort tid, innenfor et besøk på nettstedet. Andre cookies har lengre levetid, sånn at vi kan kjenne igjen at det er den samme nettleseren som besøker oss over en periode på flere timer, dager eller måneder. Du kan selv slette cookies som egentlig har lang levetid, og på den måten bli oppfattet som en førstegangsbesøkende neste gang du besøker nettstedet.

Cookies vi setter i nettleseren din kan bare leses av nettsider på Stackx.me. Noen cookies blir satt av programvare Stack kjøper fra andre, og de kan da leses både av Stack og av den aktuelle leverandøren av programvaren. Stack jobber for å minimere bruken av cookies som settes av Stack selv.

Statistikk

Vi bruker cookies til å få informasjon om hvordan sidene brukes, og den informasjonen blir best om vi kan kjenne igjen besøkende fra tidligere besøk. Vi bruker Google Analytics, men vi gjør det på en sånn måte at Google ikke får vite at det er akkurat deg eller ditt utstyr som besøker sidene.

Markedsføring

Vi kan bruke cookies til å fange opp at du besøker oss fordi du har sett en annonse. Vi kan også bruke informasjon om at du har besøkt våre nettsider til å følge deg opp på forskjellige måter i ettertid. Hvis du ikke er innlogget er det ikke deg som person vi kjenner igjen, men nettleseren du bruker.

Bruk av cookies for markedsføring omfatter mange forskjellige mulige funksjoner:

Adferdsdata

Registrering av dine sidevisninger og adferd. Informasjonen kan deles med de nettsidene hvor vi annonserer.

Gjenkjenning

Bruker informasjon om ditt besøk på Stackx.me til å styre annonser på andre nettsteder.

Kobling av enheter

Slår sammen informasjon om din bruk av nettsidene på tvers av forskjellige PC-er, mobiltelefoner og nettbrett du bruker.

Informasjonsdeling

Vi kan dele anonymisert informasjon om deg og dine besøk på Stackby.me med våre samarbeidspartnere.

Datakobling etter gjenkjenning:

Når du identifiserer deg, kobler vi også handlinger du utførte før identifiseringen til deg. Det lar oss forstå bedre hvilke markedsføringsbudskap du har mottatt for eksempel i forkant av at du kjøper et produkt eller logger inn for å bruke en av våre tjenester.

Slik avviser eller sletter du cookies

På nettvett.no finner du en generell oppskrift på hvordan du kan slette eller avvise cookies i nettleseren du bruker

E-post knyttet til kundeforholdet ditt og kundeservice i sosiale medier

Vi ønsker å gi deg relevant informasjon knyttet til kundeforholdet ditt hos oss. Dette sender vi på e-post. Innholdet i nyhetsbrevet tar utgangspunkt i de opplysningene vi har om deg og kundeforholdet ditt. Vi samler inn informasjon om hvordan du leser e-postene, for at vi skal kunne gi deg enda bedre tilpasset innhold. Vi ser blant annet på hvor ofte du åpner e-postene og hvilke saker du er opptatt av/klikker på.

For at vi skal kunne sende deg e-post, må du registrere en e-postadresse hos oss. Du kan enkelt melde deg av nyhetsbrevene nederst i e-posten du får fra oss. I din kundeprofil i appen finner du informasjon om at du er avmeldt, og der kan du også melde deg på igjen.

Kundeservice i sosiale medier

Vi i Stack svarer på generelle spørsmål fra kundene våre i flere sosiale medier. Du må aldri oppgi personlig informasjon når du kontakter oss i disse kanalene. Vi tar personvern på alvor, og sletter innlegg som inneholder personlig informasjon, som for eksempel personnummer eller bankkontonummer. 

Vi minner om at alt du gjør på de ulike sosiale mediene registreres av de ulike nettstedene, og kan brukes til å tilpasse din brukeropplevelse.

Lagring av kommunikasjon

Når Stack yter investeringstjenester, er vi pålagt ved lov å sørge for dokumentasjon av disse tjenestene. Derfor lagrer vi kundekommunikasjon, som for eksempel e-post og chat. Dokumentasjon knyttet til investeringstjenester må vi lagre i fem år. Formålet med dette er å sikre at investeringstjenesten vi yter, er dokumentert.

Kundeundersøkelser

Når du har vært i kontakt med Stack, spør vi deg om hvordan opplevelsen din var. Dette gjør vi for å lære mer om hvordan vi kan gi deg enda bedre produkter og tjenester. Disse tilbakemeldingene hjelper oss med å måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeatferd over tid.

Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Hendelser

Det kan forekomme at vi gjør en feil i forbindelse med vår behandling av personopplysninger. Disse feilene blir fulgt opp med tiltak og det vurderes om de skal meldes til Datatilsynet. Er det feil i behandlingen av personopplysninger som gir en høy risiko for personopplysningssikkerheten til den registrerte, vil vi kontakte alle berørte.

Hvordan du utøver dine rettigheter

Stacks personvernombud skal være en hjelp for deg som kunde. Kontakt vårt personvernombud dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller personvernrettigheter som sletting, innsyn og dataportabilitet. Ønsker du å klage på hvordan vi behandler opplysningene dine, kan du kontakte oss på hello@stackx.me

Vi er opptatt av din datasikkerhet, så vi ber deg om å ekskludere sensitive og personlige opplysninger (for eksempel personnummer og kontoinformasjon) når du sender e-post til oss.Stack behandler dine personopplysninger konfidensielt, også i håndteringen av forespørsler i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Ved tvil om identiteten til avsenderen, kan vi derfor be om tilleggsopplysninger og dokumentasjon for å verifisere din identitet før vi starter behandlingen.

Du har også rett til å klage til din relevante tilsynsmyndighet. I Norge er det Datatilsynet (www.datatilsynet.no) som fører tilsyn med personvernlovgivningen.

Hvordan du utøver dine rettigheter

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Sist oppdatert: mars 2024

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.